Директор школе

Михајло Тошић


Датум рођења: 25. 9. 1990.

ОБРАЗОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ:
– Дипломирао на Филолошком факултету Универзитета у Београду и стекао
звање дипломираног професора језика и књижевности на Катедри за енглески
језик, књижевност и културу 2013. године.
– Завршио мастер академске студије на Филолошком факултету Универзитета у
Београду и стекао звање мастер професора језика и књижевности 2014. године.
– Положио испит за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
(лиценцу).
– Завршио докторске академске студије на Филолошком факултету
Универзитета у Београду (тема докторске дисертације: Популарна култура као
оквир приповедања у романима У знаку незаконито рођених, Лолита и Пнин
Владимира Набокова) и стекао звање доктора наука – филолошке науке 2020. године.

РАДНО ИСКУСТВО:
– Од 2013. године до 2022. године. наставник енглеског језика у више основних
школа у Пожаревцу, Пожаревачкој гимназији и Медицинској школи у
Пожаревцу.
– Одржавао часове енглеског језика за ученике основне школе на Радио-
телевизији Србије у време пандемије коронавируса.
– Од 6. 12. 2022. године обавља функцију в.д. директора Основне школе „Свети
владика Николај“ у Брадарцу.

Помоћник директора

Весна Станковић

Марко Марјановић

  • Руководилац издвојеног одељења у Барама

Марија Андрејић

  • Руководилац издвојеног одељења у Кличевцу

Миља Макрешански
  • секретар школе

Педагошко-психолошка служба

Ивана Марковић
  • Стручни сарадник-психолог
Мирјана Николић
  • Стручни сарадник-педагог

Библиотека

Ирена Шпика
  • библиотекар

Административно-финансијска служба

Марија Кринуловић
  • благајник
Слађана Станковић
  • Шеф рачуноводства