Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора школе. Колегијум ће разматрати питања и заузимаће ставове у вези са Законом. Педагошки колегијум чине директор школе, помоћник директора школе, педагог, руководиоци стручних већа природних и друштвених наука, језика, и уметности и вештина, руководиоци стручних већа 1,2,3, и 4. разреда као и руководиоци Одељенских већа за предметну и разредну наставу.