ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

СЕПТЕМБАР:

 • Конституисање Ученичког парламента
 • Усвајање Пословника о раду Ученичког парламента
 • Избор руководства Ученичког парламента
 • Сачињавање и усвајање Програма рада Ученичког парламента
 • Школски развојни план, као и предлагање чланова Стручног актива за развојно планирање из реда ученика
 • Активно учешће у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе
 • Бирање два представника који учествују у раду Школског одбора, односно проширеног сазива Школског одбора без права одлучивања

ОКТОБАР- НОВЕМБАР:

 • Правила понашања у школи
 • Мере безбедности ученика
 • Дечја недеља
 • Наше образовање

ДЕЦЕМБАР:

 • Слободне и ваннаставне активности
 • Учешће на спортским и другим такмичењима
 • Организација свих манифестација ученика у школи и ван њe

ЈАНУАР- ФЕБРУАР:

 • Организација свих манифестација ученика у школи и ван ње
 • Разматрање односа и сарадње ученика и наставника и атмосфере у школи
 • Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање
 • Давање мишљења о избору уџбеника     

 МАРТ:

 • Начин уређивања школског простора
 • Обележавање Међународног дана жена и осталих међународних празника које су установиле УН       

 АПРИЛ:

 • Стручно усавршавање наставника наше школе

МАЈ – ЈУН:

 • Знања која смо усвојили ове године
 • Успех ученика наше школе на такмичењима
 • Успех који су ученици постигли у школској 2019/2020. години

*Као и сва питања и евентуални проблеми који се наметну у току године. Исти утичу на динамику састајања. Сви чланови УП залажу се да својим радом допринесу раду школе. О својим запажањима редовно извештавају остале ученике.