На основу Општег и Посебног протокола и Приручника за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, израђен је Акциони план тима за заштиту ученика Основне школе „Свети владика Николај“ у Брадарцу.

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства ученика.

Постоје различите форме насиља:

 • физичко,
 • емоционално-психолошко,
 • социјално,
 • сексуално и
 • електронско насиље…

Злоупотреба  ученика представља све што појединци или институције чине, или не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди ученицима или им смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и завистан положај у односу на појединце и установу.

Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања установе или појединца да обезбеде услове за правилан развој ученика у свим областима, што, у противном може нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, морални и друштвени развој.

Основни принципи на којима је заснован Акциони план јесу:

 • право на живот, опстанак и развој,
 • најбољи интерес детета,
 • недискриминација и
 • потребе самих ученика/поштовање сваког од њих

Циљ Акционог плана је унапређивање квалитета живота ученика применом:

 • мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика,
 • мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у школи.

У Основној школи „Свети владика Николај“  у Брадарцу, већ дужи низ година континуирано се реализују активности ради унапређења опште и појединачне безбедности ученика.

Мере које су до сада предузете:

 • доношење Правилника о безбедности ученика,
 • доношење Кућног реда школе,
 • појачано дежурство наставника и помоћних радника,
 • увођење видео-надзора,
 • забрана напуштања школског дворишта за време наставе и одмора,
 • добра сарадња са МУП-ом,
 • одржавање едукативних родитељских састанака,
 • упознавање колектива са Протоколом о безбедности ученика,
 • формирање Тима за заштиту ученика,
 • присуство семинарима на тему безбедности који су до сада организовани.

Потребна је сарадња са школским полицајцем, који за сада није предвиђен за рад у школи. Чланове Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања именовао је директор школе.

Планом активности обухваћене су две области:

 1. Област ПРЕВЕНЦИЈЕ  и
 2. Област ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

ПРЕВЕНЦИЈА обухвата све активности у оквиру редовног образовно-васпитног рада и ваннаставних активности ученика којима се превентивно делује на појаву насиља. Превенција обухвата и наставнике и родитеље. Неопходност превентивног деловања огледа се у стварању повољних услова и безбедне средине за живот и рад у школи.

ИНТЕРВЕНЦИЈА обухвата све активности које се спроводе у ситуацијама када постоји сумња или се дешава неки облик насиља (у складу са Протоколом). Превасходни циљ је спречити појаву или наставак било каквог облика насиља у школи, уз благовремено обавештавање свих релевантних субјеката. Интервенција има и превентивну улогу, јер ако постоји одређени организовани начин интервенције претпоставка је да ће се у том случају смањити и појава насиља међу ученицима.