За ученика коме је услед  социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу и других разлога  потребна додатна подршка у образовању и васпитању школа обезбеђује отклањање  физичких и комунацијских  препрека и зависно од потреба, доноси и индивидуални образовни план ( ИОП1 или ИОП2 ) којим би се отклониле физичке и комуникацијске препреке. За ученика са изузетним  спообностима школа доноси ИОП3.

Циљ ИОП-а: Постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.

Задаци Тима за инклузивно образовање :

 • Доношење плана и програма рада;
 • Организовање активности на основу програма;
 • Сарадња са интерресорном комисијоМ;
 • Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама и потреба за додатном подршком;
 • Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а и евалуација;
 • Вредновање остварености и квалитета програма рада;
 • Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика;
 • Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју;
 • Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју;
 • Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног усавршавања наставника

Предвиђена је јединствена методологија за израду ИОП-а, која обухвата следеће кораке:

 • Анализа ситуације и прикупљање података о детету,
 • Израда педагошког профила детета,
 • Одређивање приоритета у пружању подршке,
 • Развијање стратегије подршке, крајњих циљева пружања подршке и детаљног плана активности.