Професионалну орјентацију чине предавања, индивидуални и групни саветодавни разговори, посета средњим школама и презентација истих у матичним школама. Ученици се упознају са предусловима правилног избора занимања и факторима од којих зависи правилан избор, са критеријумима за упис у средњу школу и са начинима избора кандидата.

Професионална оријентација ће се обављати код две програмске целине:

-Задаци који омогућавају систематски и организовани рад на професионалној оријентацији у оквиру програмских садржаја појединих облика образовно-васпитног рада (редовна, додатни рад, изборна подручја, слободне активности, часови одељењске заједнице, друштвено-користан и производни рад и др.).

Све наставне области, кроз обраду појединих наставних јединица, треба да извршавају, поред осталих и следеће задатке:

-да откривају изражене склоности, способности и интересовања ученика,

-да оспособљавају ученике да и сами учествују у развијању својих способности

-да утврђују здравствене индикације за појединим занимањима ученика,

-да упознају ученике са светом рада и занимањима,

-да изграђују правилан однос према раду и развијају свест о подједнакој вредности свих облика људског рада,

-да обавештавају ученике о здравственим, психолошким и другим захтевима појединих подручја рада,

-да информишу ученике о кадровским потребама – дефицитарна и суфицитарна занимања,

-да упознају ученике са мрежом средњих школа,

-да упознају ученике са факторима успешног избора занимања.

За извршавање ове програмске целине задужени су:

-разредне старешине, предметни наставници, школски педагог, директор и помоћник директора, Стручна   већа (руководиоци) и Наставничко веће.

Друга програмска целина обухвата:

-Предавања која традиционално држе представници свих средњих школа у Пожаревцу,

-Предавања одељењских старешина или школског педагога о условима уписа у средње школе на основу успеха ученика, као и са предметима који су значајни за поједина занимања и струке и који се бодују приликом уписа,

-Предавање психолога из Националне службе за запошљавање о мрежи средњих школа у Браничевском округу и уједно упознавање са дефицитарним и суфицитарним  струкама.

-Традиционално анкетирање свих ученика VIII разреда од стране Националне службе за запошљавање  са повратном информацијом за школу и ученике о резултатима анкетирања.

-Посета једној или двема радним организацијама где ће ученици VIII разреда посматрати рад и водити разговоре са истакнутим радницима.

Организатор: разредне старешине VIII разреда и стручни сарадници.      

Програм обухвата основне принципе професионалне орјентације. Усмерава ученике како да спознају своје особине, инересовања, склоности, вештине и способности.Конкретни задаци из основа програма професионалне орјентације у основној школи су операционализовани и плановима рада одељењских старешина,одељењских заједница и педагога школе. У нашој школи се реализује професионална орјентација за ученике 7. и 8. разреда и у оквиру ЧОС-а, кроз занимљиве радионице, из примену различитих метода и техника. Родитељи ће по договору учествовати на неким радионицама, али радити код куће са својим дететом. Планира се организовање посета средњим школама и радним организацијама, како би се ученици што боље упознали са занимањима за која су заинтересовани. Радиће се и на откривању ученикове способности и могућности и у складу са њима истраживали би којим занимањима би било најбоље да се баве.

Замишљено је да се реализује кроз пет фаза:

  1. Самоспознаја;
  2. Информисање о занимањима;
  3. Могућност школовања;
  4. Реални сусрети;
  5. Одлука о избору занимања.

Циљ свега овога је помоћ ученицима и родитељима да изаберу најбољу средњу школу. Тим за професионалну орјентацију чине директор, педагог, психолог и одељењске старешине 7. и 8. разреда.