Стручни актив за развој школског програма обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и припрема нацрт Школског програма на основу наставног плана и програма, процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и посебних стандарда знања.

Осим наведеног, учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе. Утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе.Током школске године Актив ће се састати минимум четири пута, на крају сваког класификационог периода, а по потреби одржаће састанке и чешће. Актив ће пратити начин реализације Школског програма, степен усклађености годишњих и месечних/тематских планова, корелацију. Утврђиваће потешкоће за реализацију Школског програма и даваће предлоге за решавање истих. Током свог рада усаглашаваће се активности везане за развојни план и самовредновање како би се јединственим деловањем у целини побољшао образовно-васпитни процес у Школи.