Слободне активности музичка култура

ХОР (секција)

Певање у хору има образовни и васпитни циљ.Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности, учвршћивање интонације. Васпитни циљ обухвата развијање осећања припадности колективу, развијање естетских осећања, комуникацију са другим члановима хора.

Задаци додатне наставе (слободне активности) су:

  • Развијање музичке способности ученика и жеље за активним музицирањем и учествовањем у школским ансамблима
  • Корелација инструменталне наставе са теоријским знањем из области музике
  • Подстицање креативних способности ученика и смисла за колективно музицирање

Слободне активности предвиђене су за ученике који су у већој мери интересују за музичку културу и обављају се ван наставе.

Број и врста музичких секција које је могуће оформити у основној школи у односу на способности и интересовања ученика одређени су само афинитетом ученика и ентузијазмом наставника. За слободне активности одређује се један час недељно.

Рад формираних секција одвија се континуирано током целе школске године.